Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 32852960
Місцезнаходження 04080, Київ, Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А»
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3345
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2004
Міжміський код та телефон (067) 7999587
Факс (044) 2334118
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть товариства та звіт про корпоративне управління.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-40
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.