Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31149308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Київ, Тропiнiна 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2013
Міжміський код та телефон 044-591-04-04
Факс 044-591-04-04
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування емiсiї/випускiв. № ОВ-6646 вiд 08.10.2014р

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ФО-П Шабанов Юрiй Володимирович
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи 2083200990
Місцезнаходження 61085, Харкiв, Академiка Проскури 5-а кв 57
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 004785
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторпська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2001
Міжміський код та телефон 0504037189
Факс -
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудiту
Опис Перевiрка Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД" за перiод з 1 сiчня 2018року по 31 грудня 2018року згiдно договору № 2/1504 вiд 15.04.2019р.