Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23162981
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДI I КО"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.11.1111
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Вид послуг, які надає особа: послуги Центрального депозитарію. Здійснює діяльність відповідно до законодавства без отримання ліцензії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 36391522
Місцезнаходження 03069, м. Київ, вул.Чистяківська, 2, оф.307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4255
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.02.2009
Міжміський код та телефон (044)516-87-69
Факс (044)516-87-69
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги.