Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український iнвестицiйний клуб"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 35144923
Місцезнаходження 49000, м.Днiпро, Старокозацька,48Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263482
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0562366640
Факс 0562366640
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам. Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується № ДМ/41/13 вiд 17.09.2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, м.Київ, Тропiнiна,7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0445910400
Факс 0445910440
Вид діяльності
Опис Обслуговування випуску цiнних паперiв, шляхом депонування глобального сертифiкату.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Пiдприємець Заєць Олена Олександрiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи 2247208222
Місцезнаходження 46405, м.Новомосковськ, Леваневського,1 кв.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 46405
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.07.2015
Міжміський код та телефон 0965035222
Факс
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту, консультування з питань оподаткування
Опис Здiйснення аудиту повного пакету фiнансової звiтностi Товариства за 2017р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Респект" у виглядi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 20971605
Місцезнаходження 65026, м.Одеса, провулок Маяковського,1 кв.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0135
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0974938110
Факс 0487269759
Вид діяльності Субєкти аудиторської дiяльностi, якiмають право проводити обовязковий аудит фiнансової звiтностi
Опис Здiйснення аудиту повного пакету фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. Ключовий партнер з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є Заєць Олена Олександрiвна Фiлiя АФ"Респект" у виглядi Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю в мiстi Днiпро, код 42506538. Адреса аудитора:49081 м.Днiпро, проспект Мануйлiвьский,73 офiс 714. тел. 0965035222.