Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-37
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності ПАТ "НДУ" - Центральний депозитарій, який забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Дiяльнiсть не лiцензується.
Опис Нацiональний Депозитарiй України здiйснює обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Зберігач-Капітал"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 36859362
Місцезнаходження 10008, Житомир, вул. Новий Бульвар, 9 оф.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286663
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0412-42-14-96
Факс 0412-42-14-97
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис ТОВ "Зберiгач-Капiтал" є депозитарною установою, у якого вiдкритi рахунки у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента згідно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 31133478
Місцезнаходження 10008, Житомир, вул. Новий Бульвар, 9 оф.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2429
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0412-421496
Факс 421497
Вид діяльності Надання послуг з аудиторської перевірки
Опис ПП "Аудиторська фірма "Екаунт" підтпердила звіт Емітента щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ