Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватна аудиторська фiрма "IНТЕЛЕКТ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 31231755
Місцезнаходження 10001, м.Житомир, вул.Київська, 79
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2468
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0412) 36-15-33, (050) 377-90-45
Факс (0412) 36-15-33
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Фiнансовi консультацiї, iншi види фiнансової дiяльностi у сферi фiнансiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 00032129
Місцезнаходження 01023, м.Київ, вул.Госпiтальна, 12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 363-01-33
Факс 426-43-86
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв - дiяльнiсть з надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв, обслуговування правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не лiцензується
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 5910439;
Факс 5910440
Вид діяльності ПАТ "НДУ" - Центральний депозитарiй, який забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Дiяльнiсть не лiцензується.
Опис ПАТ "НДУ" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. ПАТ "НДУ" обслуговує операцiї емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне підприємство "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30687076
Місцезнаходження 45000, м.Ковель, вул.Незалежності, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4129
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.02.2016
Міжміський код та телефон (067)7655801; (067)4621820
Факс д/н
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Фiнансовi консультацiї, iншi види фiнансової дiяльностi у сферi фiнансiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис Оприлюднення регульованої інформації