Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015
Міжміський код та телефон +380445910404
Факс д/н
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Вид послуг, які надає особа: здійснює ведення реєстру власників акцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 23730178
Місцезнаходження 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон 044 458-05-45
Факс 458-14-09
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа: консультаційні послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії для забезпечення проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, онсультаційні послуги щодо виконання функцій лічильної комісії для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, забезпечення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 23504528
Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 321/3
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.01.2016
Міжміський код та телефон (044) 537-76-53
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, які надає особа: аудит фінансової звітності.