Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:


  1. найменування:
    0000
  2. місцезнаходження:
    УКРАЇНА, , -, -, -, -
  3. опис:
    Фiлiї або вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi