Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05393108
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
1)Загальнi збори акцiонерiв Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв (тут i далi за текстом акцiонери - це акцiонери або їх представники). Товариство зобов'язане щороку скликати Загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову Раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також внесення змiн до них; 10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено цим Статутом; 11) затвердження рiчного звiту Товариства як акцiонерного товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України; 13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом; 16) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв; 17) обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради; 18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за винятком випадкiв, встановлених законом України "Про акцiонернi товариства"; 19) обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї; 21) обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 23) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадку, передбаченого частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; 24) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Генерального директора, звiту Ревiзiйної комiсiї; 25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 26) обрання комiсiї з припинення Товариства; 27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв згiдно iз Статутом Товариства. Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам управлiння Товариства. Загальнi збори Товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Протокол Загальних зборiв акцiонерiв пiдписаний Головуючим та секретарем Загальних зборiв, пiдшивається, скрiплюється печаткою Товариства та пiдписом Голови виконавчого органу Товариства. Рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 пункту 15.4. цього Статуту, приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Рiшення загальних зборiв з питання, передбаченого пунктом 22 пункту 15.4. цього Статуту, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Рiшення з iнших питаннь Загальнi збори акцiонерiв приймають простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та їх порядок денний надсилається кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку та на дату, встановленими законодавством про депозитарну систему України та Законом України "Про акцiонернi товариства". Встановлена дата складання перелiку акцiонерiв не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв i не може бути встановленою ранiше, нiж за 60 днiв до дати проведення Загальних зборiв. Письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок денний надсилається акцiонерам персонально особою, яка скликає Загальнi збори, у строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати їх проведення. Повiдомлення розсилає особа, яка скликає Загальнi збори, або особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами. Товариство не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення Загальних зборiв публiкує в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про проведення Загальних зборiв та додатково надсилає повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок денний фондовiй бiржi, на якiй воно пройшло процедуру лiстингу, а також не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення Загальних зборiв розмiщує на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет iнформацiю, передбачену частиною третьою статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства". Кожний акцiонер має право внести пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного загальних зборiв акцiонерного товариства, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв товариства - не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення загальних зборiв. Пропозицiя до порядку денного загальних зборiв Товариства подається в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера, який її вносить, кiлькостi, типу та/або класу належних йому акцiй, змiсту пропозицiї до питання та/або проекту рiшення, а також кiлькостi, типу та/або класу акцiй, що належать кандидату, який пропонується цим акцiонером до складу органiв Товариства. Рiшення про включення цих пропозицiй до порядку денного приймається Наглядовою Радою Товариства не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати проведення загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення Загальних зборiв. Пропозицiї акцiонерiв, якi сукупно володiють 5 або бiльше вiдсотками голосiв, вносяться до порядку денного в обов'язковому порядку. Рiшення про змiни в порядку денному повиннi бути доведенi до вiдома всiх акцiонерiв не пiзнiше нiж за 10 днiв до проведення зборiв шляхом опупублiкування в офiцiйному друкованому органi повiдомлення. Змiни до порядку денного загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Товариство не має права вносити змiни до запропонованих акцiонерами питань або проектiв рiшень. Товариство надсилає повiдомлення про змiни у порядку денному загальних зборiв фондовiй бiржi (бiржам), на яких Товариство пройшло процедуру лiстингу, а також не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення загальних зборiв розмiщує на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет вiдповiдну iнформацiю про змiни у порядку денному загальних зборiв. До скликання Загальних зборiв акцiонерам повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв. Загальнi збори Товариства не вправi приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного. Порядок пiдготовки, скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також прийняття ними рiшень, визначається Положенням "Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства", яке затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить Реєстрацiйна комiсiя, яка призначається Наглядовою Радою, а в разi скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв у випадках, передбачених частиною шостою ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства", - акцiонерами, якi цього вимагають. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, пiдписує Голова Реєстрацiйної комiсiї. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку в строк, що визначений в повiдомленнi про скликання Загальних зборiв, не має права брати участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства проводиться за принципом: одна акцiя - один голос, крiм випадкiв кумулятивного голосування. Акцiонери можуть доручати здiйснення своїх прав на Загальних зборах Товариства своїм представникам. Представники вiд акцiонерiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Акцiонери вправi в будь-який час замiнити свого представника на Загальних зборах акцiонерiв. Рiшення Загальних зборiв Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, встановлених законодавством України. Обрання членiв Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється в порядку кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всiх кандидатiв до вiдповiдного органу одночасно. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства вважаються обраними, Наглядова Рада та Ревiзiйна комiсiя вважаються сформованим виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Загальнi збори акцiонерiв скликаються не рiдше одного разу на рiк. Позачерговi збори скликаються у випадках, передбачених законодавством України, а також коли цього потребують iнтереси Товариства. Процедура скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв встановлюється Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рiшення про скликання позачергових загальних зборiв з письмовим повiдомленням акцiонерiв про проведення позачергових загальних зборiв та порядок денний вiдповiдно до цього Закону не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення з позбавленням акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку денного. У такому разi за вiдсутностi кворуму позачергових загальних зборiв повторнi загальнi збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рiшення, про скликання позачергових загальних зборiв, якщо порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання членiв Наглядової ради. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. Пiсля закриття Загальних зборiв пiдсумки голосування доводяться до акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом надання вiдповiдної iнформацiї на власнiй веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет. Протокол про пiдсумки голосування додається до протоколу Загальних зборiв. Керiвництво та органiзацiю роботи Загальних зборiв здiйснюють Голова та Секретар Загальних зборiв, якi призначаються Наглядовою радою Товариства. в зв'язку з Постановою вiд 02.11.17 по справi №904/8989/17 визнано ПАТ "НПТЗ" банкрутом, вiдкрито лiквiдацiйну процедуру. Згiдно з ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" Роздiл III Стаття 38 З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури припиняються повноваження органiв управлiння банкрута щодо управлiння банкрутом:
2)Наглядова Рада Наглядова Рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства. Порядок роботи, вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду Товариства. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи-акцiонера. Члени Наглядової Ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, у кiлькостi 3 осiб на строк до трьох рокiв. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа. Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй Радi. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 2)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановленних законодавством України; 4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 8)обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9)затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10)прийняття рiшення про вiдсторонення (усунення) Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11)призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора пiд час вiдсутностi Генерального директора; 12)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 13)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; 14)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 15)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; 16)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства; 17)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 18)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства як акцiонерного товариства; 19)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20)визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 21)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22)прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до законодавства України; 24)встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 25)прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 26)прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень; 27)контроль дiяльностi Генерального директора Товариства; 28)пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори акцiонерiв; 29)контроль дiяльностi Генерального директора щодо пiдготовки та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, внесення пропозицiй до порядку денного та здiйснення попереднього розгляду питань порядку денного; 30)затвердження органiзацiйної структури Товариства, змiн та доповнень до органiзацiйної структури Товариства; 31)затвердження звiтiв, балансiв Товариства за квартал, наданих Генеральним директором Товариства та планових показникiв на наступний звiтний перiод. Затвердження рiчних та квартальних бюджетiв Товариства; 32)узгодження рiшень щодо призначення та звiльнення головного бухгалтера та керiвникiв структурних пiдроздiлiв, що безпосередньо пiдпорядкованi Генеральному директору або Наглядовi Радi; 33)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариством, окрiм членiв Наглядової ради; 34)прийняття рiшень про придбання i вiдчуження акцiй, часток, паїв, облiгацiй та iнших корпоративних прав; 35)прийняття рiшень про вiдчуження нерухомого майна; 36)прийняття рiшень про затвердження порядку вiдчуження основних засобiв, за виключенням нерухомого майна; 37)надання письмової згоди на укладення договорiв (правочинiв) на суму, що перевищує 100 000 гривень. По окремим видам операцiй, визначених Наглядовою радою, Наглядова рада має право окремим рiшенням встановити меншу суму договору (правочину), при досягненнi якої необхiдно отримувати письмову згоду Наглядової ради; 38)прийняття рiшень про заставу основних фондiв, корпоративних прав та iншого майна, що належить Товариству; 39)прийняття рiшень про надання Товариством порук, гарантiй, позичок; 40)прийняття рiшень про передачу в оренду майна Товариства; 41)прийняття рiшень про залучення Товариством кредитiв, позик, фiнансової допомоги; 42)прийняття рiшень, за поданням Генерального директора Товариства, про надання повноважень дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства окремим посадовим особам Товариства; 43)прийняття рiшень про участь Товариства в господарських товариствах, пiдприємствах та їх об'єднаннях, благодiйних органiзацiях, в iнших юридичних особах, про внесення внескiв у їх статутнi капiтали, в тому числi при їх створеннi, а також рiшення про вихiд з їх складу; 44)прийняття рiшень про повернення iнвестицiй та вiдчуження часток, паїв, акцiй, iнших корпоративних прав у випадку повного або часткового виходу зi складу господарських товариств i об'єднань, до складу яких входить Товариство; 45)прийняття рiшень у частинi управлiння корпоративними правами дочiрнiх пiдприємств, об'єднань, господарських товариств, iнших юридичних осiб, у яких Товариство є учасником (акцiонером), у тому числi прийняття рiшень про надання згоди Товариством на реорганiзацiю i лiквiдацiю юридичних осiб, до складу яких входить Товариство; 46)визначення кандидатур для представництва iнтересiв в органах управлiння товариств, в яких Товариство є акцiонером, учасником, та формування їх позицiї для голосування в таких органах, визначення представникiв Товариства, що можуть бути обранi до складу органiв управлiння таких господарських Товариств. 47)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства, або повноваження з вирiшення яких передане Наглядовiй Радi Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України. У разi необхiдностi негайного прийняття рiшення, або якщо будь-хто з членiв Наглядової Ради не може прийняти участь у засiданнi Наглядової Ради, рiшення з питань, що знаходяться в межах компетенцiї Наглядової Ради, можуть прийматися шляхом заочного голосування членiв Наглядової Ради. У такому випадку Голова Наглядової Ради надсилає членам Наглядової Ради поштовим зв'язком (з повiдомленням), факсом або електронною поштою бюлетень з проектом рiшення, який повинен бути заповнений членом Наглядової Ради та повернутий Головi Наглядової Ради Товариства протягом 3 (трьох) днiв з моменту його отримання членом Наглядової Ради Товариства. Рiшення вважається прийнятим Наглядовою Радою Товариства, якщо Голова Наглядової Ради отримав заповненi бюлетенi не менше нiж половини обраних членiв Наглядової Ради Товариства. Протягом 5 (п'яти) днiв пiсля отримання бюлетенiв вiд членiв Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради Товариства готує протокол засiдання Наглядової Ради Товариства у вiдповiдностi з результатом опитування та повiдомляє членiв Наглядової Ради та Генерального директора про такi результати та прийнятi рiшення. Порядок скликання i проведення засiдань Наглядової Ради Товариства визначається Положенням про Наглядову Раду Товариства, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства. За рiшенням Наглядової Ради Товариства може бути призначена спецiальна особа, завданням якої є забезпечення дотримання органами i посадовими особами Товариства процедурних вимог, якi гарантують реалiзацiю прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства. в зв'язку з Постановою вiд 02.11.17 по справi №904/8989/17 визнано ПАТ "НПТЗ" банкрутом, вiдкрито лiквiдацiйну процедуру. Згiдно з ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" Роздiл III Стаття 38 З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури припиняються повноваження органiв управлiння банкрута щодо управлiння банкрутом:
3)Генеральний директор Генеральний директор Товариства є виконавчим органом Товариства, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Товариства, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової Ради Товариства. У межах своєї компетенцiї Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства, та є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор Товариства дiє на пiдставi цього Статуту та Положення, що затверджується Загальними зборами. Генеральний директор несе персональну вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю). Генеральний директор обирається Наглядовою Радою Товариства зi строком повноважень до 1 (одного) року з можливiстю дострокового вiдкликання. Повноваження Генерального директора припиняються (вiдкликаються) за рiшенням Наглядової Ради Товариства. Генеральний директор Товариства може бути вiдкликаний за рiшенням Наглядової Ради Товариства до закiнчення термiну повноважень вiдповiдно до законодавства України про працю та iндивiдуальних трудових договорiв. Наглядова Рада має право в будь-який час усунути (вiдсторонити) Генерального директора Товариства вiд виконання ним своїх обов'язкiв. До компетенцiї Генерального директора Товариства входить: 1) управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; 2)розробка iнвестицiйних програм, рiчних та квартальних бюджетiв Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; 3)пiдготовка щоквартальних звiтiв та звiтування перед Наглядовою Радою щодо фiнансово-господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених полiтик, виконання бiзнес-плану, бюджетiв та iнвестицiйних програм Товариства; 4)здiйснення функцiї та повноваження за дорученням загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; 5)приймає рiшення про вiдчуження малоцiнного та швидкозношуваного майна Товариства; 6)видає накази, розпорядження i вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства. 7)формування пропозицiй щодо напряму розвитку Товариства, розподiлу прибутку, нормативiв розмiру поточних витрат, нормативiв утворення фондiв матерiального заохочення i розвитку товариства, а також розмiрiв дивiдендiв; 8)складання кошторисiв витрат фондiв матерiального заохочення i розвитку Товариства; 9)затвердження посадових iнструкцiй, правил внутрiшнього розпорядку, типових договорiв, положень про дiловодство; 10)попереднє обговорення питань, якi необхiдно розглянути на Загальних зборах акцiонерiв чи на засiданнi Наглядової Ради, пiдготовка по них необхiдних документiв, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради; 11)затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з керiвниками вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 12)забезпечення дотримання законодавства в Товариствi та його вiдокремлених пiдроздiлiв; 13)вирiшення питань добору, розмiщення, пiдготовки та перепiдготовки персоналу; 14)розгляд проектiв наказiв, положень про пiдроздiли та прийняття по них рiшень; 15)визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства (крiм членiв Наглядової Ради), включаючи його вiдокремленi пiдроздiли; 16)розгляд органiзацiйної структури Товариства, змiн та доповнень до органiзацiйної структури Товариства, iнiцiювання перед Наглядовою Радою затвердження органiзацiйної структури Товариства, змiн та доповнень до органiзацiйної структури Товариства; 17)вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради. Генеральний директор дiє в рамках компетенцiї i прав, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, та делегованих йому органами управлiння Товариства. Генеральний директор Товариства є пiдзвiтним в своїй дiяльностi загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi. Генеральний директор Товариства зобов'язаний подати Ревiзiйнiй комiсiї Товариства зведений рiчний баланс, зведений звiт прибуткiв i збиткiв, рiчний звiт, а також iншi документи, необхiднi для здiйснення Ревiзiйною комiсiєю її повноважень. Право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi крiм Генерального директора може бути надано окремим посадовим особам Товариства рiшенням Наглядової ради Товариства за поданням Генерального директора Товариства. Iншi особи можуть виконувати дiї вiд iменi Товариства згiдно з вiдповiдним чином оформленими повноваженнями. в зв'язку з Постановою вiд 02.11.17 по справi №904/8989/17 визнано ПАТ "НПТЗ" банкрутом, вiдкрито лiквiдацiйну процедуру. Згiдно з ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" Роздiл III Стаття 38 З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури припиняються повноваження органiв управлiння банкрута щодо управлiння банкрутом: Генеральний директор Товариства є виконавчим органом Товариства, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Товариства, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової Ради Товариства.
4) Лiквiдатор Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД", що вiдбулися 19.05.2017р., було прийнято рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" шляхом лiквiдацiї. Причина прийняття даного рiшення: добровiльна лiквiдацiя в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статуту. 02.11.2017 року Господарський суд Днiпропетровської областi постановив: Визнати ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" - банкрутом. Вiдкрити лiквiдацiйну процедуру. Лiквiдатором призначити голову лiквiдацiйної комiсiї Верченко Дмитра Валерiйовича.