Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори акціонерів Вищій орган управління Товариства Згідно переліку акціонерів Товариства
Наглядова Рада Наглядова рада обирається в кількості трьох членів строком на три роки Голова наглядової ради Птах Ігор Миколайович, Член Наглядової ради Пархоменко Віра Сергіївна, Член Наглядової ради Лякіна Алла Іллінічна,
Директор Одноосібний виконавчий орган Посилаєв Микола Іванович