Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв Акцiонери Особи- власники акцiй емiтента, розмiр пакетiв яких 5%+
Наглядова Рада Голова та члени Голова Наглядової ради-Зiмiн Олег Петрович; Члени Наглядової ради -Меркова Марiя Антонiвна; Клименко Володимира Федоровича, Привалов Володимир Миколайович,Дубiнська Людмила Михайлiвна
Правлiння Голова та члени Голова Правлiння - Ковальчук Володимир Петрович; Члени Правлiння -Рєзнiк Галина Василiвна, Мєрков Андрiй Миколайович.