Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори Робочими органами Загальних зборiв є: реєстраційна комiсiя; лiчильна комiсiя; голова Загальних зборiв; секретар Загальних зборiв. Акціонери є власниками Товариства і, беручи участь у Зборах, здійснючи таким чином своє право на участь в управлінні справами Товариства і контролюють його діяльність. Реалізація управлінських функцій акціонером здійснюється голосуванням на загальних зборах голосуючими акціями. Рішенням Наглядової ради створюється реєстраційна комiсiя, Загальними зборами обирається лiчильна комiсiя. Наглядовою радою призначаються голова та секретар Загальних зборiв. Обрання на Загальних зборах голови та секретаря зборiв можливе за умови включення до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдного питання. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Аудитора та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, а також представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Песональний склад чергових загальних зборів, що відбулися у 2018 році, складався: - з акціонерів ( у кількості 2 особи), що безпосередньо приймали участь, згідно переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах (який складався в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України); - реєстраційної комiсiї; - лiчильної комiсiї; - голови та секретаря зборiв.
Директор Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства Верещак Герман Валерійович
Наглядова рада Наглядова рада складається з 3 осiб: Голова Наглядової ради та 2 члена Наглядової ради Голова Наглядової ради - Гненний Олександр Іванович; члени Наглядової ради - Гненна Тетяна Петрівна, Верещак Ірина Олександрівна
Ревізор Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ковтун Роман Анатолiйович