Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22684950
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту. 3aгaльні збори мають право приймати рішення з ycіx питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані 3агальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу д/н
Генеральний директор Генеральний директор призначається та звільняється рiшенням Загальних зборів i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Левченко Валерій Миколайович
Ревізор Ревізор обирається Загальними зборами Герасимова Оксана Миколаївна