Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Виконавчий орган - Генеральний директор Одноосібний виконавчий орган. Генеральний директор Макарi Ахмед Мохаммед
Наглядова рада Наглядова рада сформована у складі Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради Макарi Ольга Iванiвна, члени Наглядової ради Сиса Наталiя Миколаївна та Дубенок Олександр Анатолiйович.
Вищий орган - загальні збори акціонерів д/н д/н