Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Загальнi збори учасникiв Учасники зборiв Проедставник WESLA INVESTMENTS LIMITED, Компанiя з вiдповiдальнiстю обмеженою вкладами)
Генеральний директор Генеральний директор Жила Василь Олександрович