Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
3агальні збори акціонерів Товариства Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 3aгaльні збори мають право приймати рішення з ycіx питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані 3агальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу. Компетенція органів Товариства визначається рішеннями відповідних органів управління Товариства і фіксується в Статуті та інших внутрішніх нормативних документах Товариства. Рішення про зміну компетенції органів Товариства приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.
Наглядова рада Товариства Голова Наглядова рада Товариства та члени Наглядової ради Товариства. Наглядова Рада Товариства обирається загальними зборами строком на 3 роки у кiлькостi 3 осiб. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Голова Наглядової ради Волошинський Олег Миколайович Члени Наглядової ради Панченко Степанія Василівна та Пантус Володимир Миколайович
Директор Товариства - одноосібний Виконавчий орган Директор обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Директор Мiнялук Вiктор Володимирович
Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства є Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі 3 осіб строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії в обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається на Загальних зборах, обраним на посаду голови Ревізійної комісії є той член Ревізійної комісії, який набрав найбільшу кількість голосів серед інших кандидатів під час обрання Ревізійної комісії. Голова Ревiзiйної комiсiї Яковенко Марiя Володимирiвна Члени ревізійної комісії Панченко Олег Анатолійович та Сень Микола Васильович