Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
3агальні збори акціонерів Товариства Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. 3aгaльні збори мають право приймати рішення з ycіx питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані 3агальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу. Компетенція органів Товариства визначається рішеннями відповідних органів управління Товариства і фіксується в Статуті та інших внутрішніх нормативних документах Товариства. Рішення про зміну компетенції органів Товариства приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства. Повноваження та функції загальних зборів ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ", передбачені статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером АТ "Укрзалізниця" одноосібно. Правління АТ "Укрзалізниця" здійснює функції вищого органу товариства в порядку, встановленому законом, Статутом товариства та внутрішніми документами ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ".
Наглядова рада Товариства Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради Товариства. Наглядова Рада Товариства обирається Загальними зборами строком на 3 роки у кiлькостi 5 осіб. До складу Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Наглядової Ради Товариства обирається Загальними зборами або на засіданні Наглядової ради із членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради Чернiцький Роман Романович Член Наглядової ради Стеценко Тетяна Володимирiвна Член Наглядової ради Шишковський Володимир Васильович Член Наглядової ради Ганжа Тамара Олександрiвна Член Наглядової ради Ванзуряк Павло Костянтинович
Виконавчий орган Товариства - Правління Голова правління та члени правління Правління призначається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки у кiлькостi 3 осіб. Голова правління призначається Наглядовою радою Товариства. Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом, внутрішніми нормативними актами, рішеннями загальних зборів акціонерів. Виконуючий обов'язки голови правлiння Куницький Василь Iванович Член правління Заєць Юрiй Костянтинович Член правління (посада вакантна)
Ревізійна комісія Товариства Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі 7 осіб строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії в обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Голова Ревізійної комісії обирається на Загальних зборах акціонерів. Голова ревiзiйної комiсiї Олексiєнко Юрiй Петрович Член ревiзiйної комiсiї Молла Руслана Анатолiївна Член ревiзiйної комiсiї Каранiколов Iван Петрович Член ревiзiйної комiсiї Кондратюк Андрiй Iванович Член ревiзiйної комiсiї Онiкiєнко Iрина Леонiдiвна Член ревiзiйної комiсiї (посада вакантна) Член ревiзiйної комiсiї (посада вакантна)