Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 656.6 546.1 656.6 546.1
будівлі та споруди 566 532 566 532
машини та обладнання 8.4 5.6 8.4 5.6
транспортні засоби 70 2.2 70 2.2
інші 12.2 6.3 12.2 6.3
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 656.6 546.1 656.6 546.1
Опис Первiсна балансова вартiсть основних фондiв на 31.12.2019 року складає 1907,5 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2019 року складає 546,1 тис. грн. Загальний процент їх зносу складає 70,6 % Фонди виробничого призначення: - будiвлi та споруди - процент зносу становить 60,9% - машини та обладнання - процент зносу складає 86,0 % - транспортні засоби - процент зносу складає 99,0% - ішні - 0,95% Основнi засоби - власнi Процент використання основних засобiв - 100%