Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 987 905 0 0 987 905
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 961 897 0 0 961 897
транспортні засоби 26 8 0 0 26 8
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 113203 98701 0 0 113203 98701
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 114190 99606 0 0 114190 99606
Опис Об'єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення за вирахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів. Інвестиційна нерухомість відображена за справедливою вартістю. Основні засоби використовуються стовідсотково. Обмеження на використання майна емітента: іпотека інвестиційної нерухомості згідно умов кредитного договору