Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11702 11702 11702 11702
будівлі та споруди 11121 11121 11121 11121
машини та обладнання 17 17 17 17
транспортні засоби
інші 3 3 3 3
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 11702 11702 11702 11702
Опис Будинки, споруди та передавальні пристрої 50-100 років,Транспортні засоби 8-15 років,Виробниче обладнання 15-45 років,Копіювально-розмножувальна техніка, комп'ютери 4-12 років,Меблі офісні, інше обладнання адміністративних приміщень 4-12 років, Основнi засоби облiкованi та вiдображенi у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби" при цьому придбанi основнi засоби зарахованi за первiсною вартiстю, знос їх нараховується за прямолiнiйним методом виходячi iз строку корисного використання як це визначено у наказi про облiкову полiтику.Первісна вартість основних засобів в сумі 954 тис. грн. , накопичена амортизаці 209 тис. грн.Залишкова вартість основних засобів в сумі 745 тис. грн. Протягом року амортизація не нараховувалась.Ступінь зносу основних засобів 21,91%. Ступінь використання 100%. Переоцінка основних засобів за звітний рік не проводилася.Вартість оформлених у заставу основних засобів складає- 16569 тис.грн.Інвестиційна нерухомісь виробничого призначення -10957 т. грн.