Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32000881
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8407.2 8071.7 0 0 8407.2 8071.7
будівлі та споруди 7765.9 7428.3 0 0 7765.9 7428.3
машини та обладнання 313.6 313.6 0 0 313.6 313.6
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 327.7 329.8 0 0 327.7 329.8
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8407.2 8071.7 0 0 8407.2 8071.7
Опис 0