Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7472.474 7195.338 7472.474 7195.338
будівлі та споруди 6667.543 6399.504 6667.543 6399.504
машини та обладнання 71.865 143.73 71.865 143.73
транспортні засоби 4.227 1.947 4.227 1.947
інші 728.839 650.157 728.839 650.157
2. Невиробничого призначення: 4.296 4.296
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші 4.296 4.296
Усього 7476.77 7195.338 7476.77 7195.338
Опис Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами): Будинки та споруди - сума нарахованого зносу 5054812.11 грн.; - ступiнь їх зносу 44.13%; - термiн використання 360 міс.; - ступінь їх використання не визначено; Машини та обладнання - сума нарахованого зносу 1096845.11 грн.; - ступiнь їх зносу 88.41%; - термiн використання 24 міс.; - ступінь їх використання не визначено; Траспортні засоби - сума нарахованого зносу 45207.93 грн.; - ступiнь їх зносу 95.87 %; - термiн використання 60 міс.; - ступінь їх використання не визначено; Інші основні засоби - сума нарахованого зносу 1379790.81 грн.; - ступiнь їх зносу 67.97%; - термiн використання 48 міс.; - ступінь їх використання не визначено; Основні засоби емітента використовуються на 100%. Всі основні засоби використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмежень на використання майна емітента не має.