Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 242977 233980 41766 40897 284743 274877
будівлі та споруди 209053 204263 0 0 209053 204263
машини та обладнання 32384 28298 41251 40897 73635 69195
транспортні засоби 1076 1089 515 0 1591 1089
інші 464 330 0 0 464 330
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 242977 233980 41766 40897 284743 274877
Опис При зарахуваннi на баланс пiдприємства об'єкти основних засобiв оцiнювалися за собiвартiстю, що складається з витрат на їх придбання, вiдповiдно до ПБО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя основних засобiв у 2018 роцi нараховувалась прямолiнiйним методом, переоцiнка не проводилась. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2018 року становить 552006 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв -58 %. Сума нарахованого зносу за 2018 рiк становить 9455 тис.грн. За 2018 рiк первична вартiсть основнiх засобiв зросла на суму 333 тис.. грн. за рахунок придбання машин та обладнання. Сума капiтальних iнвестицiй за 2018 р. збiльшена на 39 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 24379 тис. грн. Полiтика фiнансування й плани придбання основних засобiв: Пiдприємство в полiтицi фiнансування витрат на придбання основних засобiв намагається дотримуватися освоєння за рахунок власних коштiв. При необхiдностi Товариство користується кредитними коштами за договорами з банками. Плани щодо придбання основних засобiв та подальшого проведення капiтального будiвництва на наступний перiод є поточними й не передбачають кардинальних змiн складу основних засобiв.