Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 361.8 344.1 361.8 344.1
будівлі та споруди 358.2 340.7 358.2 340.7
машини та обладнання 3.6 3.4 3.6 3.4
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 361.8 344.1 361.8 344.1
Опис Термiни використання ОЗ (за основними групами) складає 30 рокiв. Умови користування основних засобiв: будiвлi в задовiльному станi, машини та транспортнi засоби в нормальному технiчному станi, iншi основнi засоби в задовiльному станi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звітного періоду становила 1569,0 тис.грн., на кінець звітного періоду 1569,0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 76,94 %, на кiнець звiтного перiоду 78,07 %. Ступiнь використання основних засобiв 85-90 %. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 1207,2 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 1224,9 тис.грн. Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi та будь-яких обмежень, протягом звiтного року, не було. Суттєвих змiн у складi основних засобiв також не вiдбувалося.