Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22684950
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 394 80.7 394 80.7
будівлі та споруди 377.8 75.4 377.8 75.4
машини та обладнання 15.2 4.4 15.2 4.4
транспортні засоби
інші 1 0.9 1 0.9
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 394 80.7 394 80.7
Опис Строки та умови користування основними засобами (ОЗ) 2 роки Первісна вартість ОЗ 868,3 тис. грн. Ступінь зносу ОЗ на початок року-88.3 % на кінець року-90,7%. Ступінь використання ОЗ 100%. Сума нарахованого зносу 787,6 тис грн Інші зобов'язання 40 % від всіх зобов'язань на кінець звітного року. Обмежень на використання майна немає. Капітальне будівництво не планувалось