Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 13546.3 14067.2 0 0 13546.3 14067.2
будівлі та споруди 236.2 258.1 0 0 236.2 258.1
машини та обладнання 11585.6 11992.8 0 0 11585.6 11992.8
транспортні засоби 813.2 813.4 0 0 813.2 813.4
інші 911.3 1002.9 0 0 911.3 1002.9
2. Невиробничого призначення: 2370 2532.7 0 0 2370 2532.7
будівлі та споруди 2001 2001.9 0 0 2001 2001.9
машини та обладнання 321 333.1 0 0 321 333.1
транспортні засоби 13.5 19.5 0 0 13.5 19.5
інші 34.5 178.2 0 0 34.5 178.2
Усього 15916.3 16599.9 0 0 15916.3 16599.9
Опис Ступiнь зносу обладнання ПрАТ складає приблизно 80%, у т.ч. за групами: 1 група - 705%; 2 група - 80%; 3 група - 80%. Термiн використання основних фондiв складає: - будiвель та споруд - близько 70 рокiв; - виробничого обладнання - близько 50 рокiв. Обладнання використовується в звичайних умовах у примiщеннях виробничого призначення (цехах, дiльницях). На балансi ПрАТ є основнi засоби невиробничого призначення - гуртожиток. У звiтному перiодi дiяли договори оренди основних фондiв на суму близько70% вiд балансу, в т.ч. оренда будiвель- близько 52 %, оренда обладнання - близько 48% вiд суми договору. Договiр оренди заключено з ТОВ "Пiвденний завод гiдравлiчних машин" . Термiн - до 31.12.2019р. На протязi року реалiзацiї обладнання не вiдбувалось. У складi основних фондiв iстотних змiн не було. Сума зносу за рік склала 35040,3 тис.грн. Обмежень щодо основних засобів ПрАТ немає. Первісна вартість основних засобів згідно балансу -51640,2 тис.грн. Ступінь використання основних засобів складає 75%.