Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1443.3 1386 0 0 1443.3 1386
будівлі та споруди 1257.8 1386 0 0 1257.8 1386
машини та обладнання 173 0 0 0 173 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 12.5 0 0 0 12.5 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1443.3 1386 0 0 1443.3 1386
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв вiдображена у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2018 у сумi 4 338,6 тис. грн., в тому числi: - знос - 2952,6 тис. грн.; - основнi засоби - 1386 тис. грн.; Товариство нараховує амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 100% в перший мiсяць використання об'єкта.