Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)



Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 10787.3 10778.9 0 0 10787.3 10778.9
будівлі та споруди 84.4 76.8 0 0 84.4 76.8
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0.8 0 0 0 0.8 0
Усього 10787.3 10778.9 0 0 10787.3 10778.9
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): основнi засоби, що використовуются у господарськiй дiяльностi товариства, не мають встановлених законодавством чи самим Емiтентом обмежень у термiнах використання. Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок звiтного перiоду склала 11 273 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 11 273 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 4,31% на початок та 4,38% на кiнець звiтного перiоду. Ступiнь використання основних засобiв: 100% Сума нарахованого зносу: 485,7 тис. грн. на початок та 494,1 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi зносом. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.