Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 27791 31620 0 0 27791 31620
будівлі та споруди 27210 26400 0 0 27210 26400
машини та обладнання 555 523 0 0 555 523
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 26 4697 0 0 26 4697
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 27791 31620 0 0 27791 31620
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 30698 тис. грн., машини та обладнання 857 тис.грн., транспортнi засоби 0 тис.грн., iнструменти, прилади та iнвентар 24 тис. грн., земельнi дiлянки 0 тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть 0 тис.грн., iншi 5388 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 14,00%, машини та обладнання 38,97%, транспортнi засоби вiдсутнi, земельнi дiлянки вiдсутнi, iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутн; iнструменти, прилади, iнвентар 100% iншi 12,83%. Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 5347 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: були закiнченi роботи по системі опалення адміністративного приміщення з застосуванням теплових насосів. В 2018 були закінчені роботи по реконструкцiї газопостачання топкової і отримано дозвіл на експлуатацію технологічного устаткування та його елементів системи газопостачання природним газом суб’єктів господарювання. На відкритій частині складського майданчику була встановлена система зовнішнього освітлення складу. Роботи проводила компанія ТОВ «АМВ- ГРУП» Також у 2018 році були проведені роботи компанією ТОВ «Клімат Системс» по реконструкції системи водопостачання офісу із використанням матеріалів торгової марки « REHAU» . Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.