Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31149308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10531.2 8388.4 0 0 10531.2 8388.4
будівлі та споруди 10531.2 8388.4 0 0 10531.2 8388.4
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10531.2 8388.4 0 0 10531.2 8388.4
Опис Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Основнi засоби емiтента, в тому числi машини та обладнання використовуються повнiстю.Оновлення основних засобiв та ремонт виконуються за рахунок амортизацiйних вiдрахувань.Використання активiв пiдприємства здiйснюється згiдно з дiючими нормами та законодавством про охорону навколишнього середовища.Iндексацiя основних засобiв у 2018 роцi не проводилась. Переоцiнка основних засобiв у 2018 роцi не проводилася.Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi.Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнє.Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi.Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92).Станом на 31.12.2018 року структура власних основних засобiв така:Група Будинки та споруди:первiсна вартiсть 25408,2 тис.грн., залишкова вартiсть 8388,4 тис.грн., знос 17019,8 тис.грн., ступiнь зносу 67%. Ступiнь використання ОЗ у 2018 роцi 100%.Обмежень на використання майна немає.Майна, що не використовується (консервацiя, реконструкцiя тощо) немає.