Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23162981
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДI I КО"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 64174 69340 0 0 64174 69340
будівлі та споруди 31541 33563 0 0 31541 33563
машини та обладнання 9089 8451 0 0 9089 8451
транспортні засоби 21838 24135 0 0 21838 24135
інші 1706 3191 0 0 1706 3191
2. Невиробничого призначення: 559 0 0 0 559 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 559 0 0 0 559 0
Усього 64733 69340 0 0 64733 69340
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі, споруди та передавальні засоби – 15-20 років, передавальні пристрої - 10 років, машини та обладнання – 2-10 років, транспортні засоби – 5 років, меблі і офісне устаткування – 2-5 років, iнші основні засоби – 12 років. Первісна вартість основних засобів: 125509 грн. Ступінь зносу основних засобів становить – 44,75% та по групах: будiвель та споруд – 24,42%, машин та обладнання – 55,5 %, транспортних засобiв – 64,0%, інших – 78,9% Ступінь використання основних засобів становить: 90 %. Сума нарахованого зносу становить: 56169 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів немає. Обмеження на використання майна вiдсутнi. Основні засоби перебувають у власності емітента.