Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 421136 392755 0 0 421136 392755
будівлі та споруди 410188 384369 0 0 410188 384369
машини та обладнання 5575 2621 0 0 5575 2621
транспортні засоби 130 60 0 0 130 60
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 421136 392755 0 0 421136 392755
Опис Станом на 31.12.2018 основнi засоби включають будiвлю, машини i обладнання та iншi, якi знаходяться в експлуатацiї на суму 392 755 тис. грн. Компанiя не має основних засобiв, якi використовуються на умовах фiнансової оренди. Станом на 31.12.2018 основнi засоби знаходяться в заставному забезпеченнi на суму 530 473 тис.грн.