Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11031 10390 11031 10390
будівлі та споруди 7771 7401 7771 7401
машини та обладнання 1290 1075 1290 1075
транспортні засоби 373 303 373 303
інші 1597 1611 1597 1611
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 11031 10390 11031 10390
Опис Термiни та умови користування основними засобами-до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Первiсна вартiсть основних засобiв накiнець перiоду: будiвлi та споруди - 22626тис.грн. ступiнь зносу 67,3%, машини та обладнання - 7564 тис.грн., ступiнь зносу 85,8%, транспортнi засоби - 3375 тис.грн., ступiнь зносу 91,0%, iншi - 1716 тис.грн., ступiнь зносу 6,1%. Сума нарахованого зносу у 2018 роцi 820тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням та вибуттям об'єктiв. Балансова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiї), становить на 31 грудня 2018р. 26тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, яке використовується, на 31 грудня 2018р. складає 1667 тис.грн. Первiсна вартiсть всiх основних засобiв складає на кiнець перiоду 35281 тис.грн. знос 24891 тис.грн. Обмежень на право власностi, а також основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення зобов'язань не iснує.