Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 71.1 64.1 71.1 64.1
будівлі та споруди 71.1 64.1 71.1 64.1
машини та обладнання 0 0
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 71.1 64.1 71.1 64.1
Опис Термiн використання основних засобiв 18 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах : використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 1342,7 тис. грн. Нараховано зносу 1278,6 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ 95%. Ступінь використання ОЗ 60%. Зміна вартості основних засобів зумовлене їх зносом. Обмежень на використання майна немає.