Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 25260 28665 25260 28665
будівлі та споруди 13441 12574 13441 12574
машини та обладнання 7592 11545 7592 11545
транспортні засоби 3888 4093 3888 4093
інші 339 453 339 453
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 25260 28665 25260 28665
Опис Основні засоби за первісною вартістю на кінець звітного періоду складають 179067 тис.грн., на які нарахована амортизація в сумі 150402 тис.грн., в результаті їх залишкова вартість складає 28665 тис.грн. За звітний 2018 рік залишкова вартість основних засобів, які перебувають у власності ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ", збільшилась на 3405 тис.грн. Збільшення вартості основних засобів відбувся за рахунок перевищення суми придбання та капітальних поліпшень об'єктів над сумою нарахованої амортизації. Терміни побудови (використання) основних засобів: Будівлі 1958-2010 років, обладнання 1959-2010 років, транспортні засоби 1979-2016 років. Загальна ступінь зносу - 84,34%, використання - 100% (у періоди роботи). Терміни та умови користування ОЗ становить до повного зносу у виробничій діяльності.