Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 95 80 0 0 95 80
будівлі та споруди 90 80 0 0 90 80
машини та обладнання 4 0 0 0 4 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 1 0 0 0 1 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 95 80 0 0 95 80
Опис Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв - 830,0 тис.грн.Ступiнь зносу 90,36%; Ступiнь використання 60,36%, Сума нарахованого зносу 15074,90 грн.; Обтяження на майно не накладались.