Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
22.01.2018 24.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.03.2018 20.03.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.03.2018 23.03.2018 Відомості про проведення загальних зборів