Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
31.01.2018 31.01.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
13.03.2018 14.03.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить "10" і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
11.04.2018 12.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.05.2018 31.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента