Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
04.04.2018 05.04.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
09.02.2018 09.02.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.09.2018 24.09.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента