Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Директор Ручко Олександр Матвiйович 152537 18.489333 152537
Голова Наглядової Ради Асадчих Олена Олександрiвна 113656 13.776485 113656
Член Наглядової ради Бугай Нiна Iванiвна 4000 0.484848 4000
Головний бухгалтер Розовик Свiтлана Степанiвна 0.000000
Член Наглядової ради Катриченко Юрiй Олексiйович 0.000000
Ревiзор Януш Лiдiя Володимирiвна 116 0.014061 116
Усього 270309 32.76472727273 270309