Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Директор Посилаєв Микола Iванович 0.000000
Голова наглядової ради Птах Ігор Миколайович 14698999 95.443335 14698999
Член Наглядової Ради Пархоменко Віра Сергіївна 1 0.000006 1
Член Наглядової Ради Лякіна Алла Іванівна 2 0.000013 2
Ревізор Гайдар Євген Михайлович 0.000000
Усього 14699002 95.44335474353 14699002