Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Голова правління Сідорова Людмила Полікарпівна 6556 63.220829 6556
Голова наглядової ради Васюченко Олег Борисович 0.000000
Секретар наглядової ради Буднiк Олена Петрiвна 1 0.009643 1
Ревiзор Большаков Дмитро Володимирович 0.000000
Головний бухгалтер Вiхтюк Людмила Дмитрiвна 0.000000
Тимчасово виконуюча обов'язки Голова правлiння Дагаєва Тетяна Юрiївна 0.000000
Усього 6557 63.23047251688 6557