Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Член Наглядової ради Привалов Володимир Миколайович 29500 1.150000 29500 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Копилов Михайло Вiталiйович 29500 1.150000 29500 0
Член Правлiння Мєрков Андрiй Миколайович 29500 1.150000 29500 0
Усього 88500 3.45 88500 0