Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Директор Верещак Герман Валерiйович 452904 28.869454 452904
Голова наглядової ради Гненний Олександр Iванович 781096 49.789393 781096
Член наглядової Ради Верещак Iрина Олександрiвна 0.000000
Член наглядової Ради Гненна Тетяна Петрiвна 0.000000
Ревiзор Ковтун Роман Анатолiйович 0.000000
Усього 1234000 78.65884752677 1234000