Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
голова Наглядової ради Кондратенко Олена Михайлівна 1 0.000000 1 0
член Наглядової ради Муравйова Інна Володимирівна 323 0.000579 323 0
голова правлiння Грищенко Марина Володимирівна 1 0.000000 1 0
член правлiння Бухтіярова Тетяна Анатоліївна 1 0.000000 1 0
голова ревiзiйної комiсiї Волiна Наталя Петрiвна 540 0.000010 540 0
Член Наглядової ради Бордюг Олег Валерійович 1 0.000000 1 0
Член Наглядової ради Сидоров Володимир Григорович 129 0.000002 129 0
Член Наглядової ради Нарікаєв Емзар Заурбегович 1 0.000000 1 0
Член Ревізійної комісії Пікулик Наталя Олексіївна 0 0.000000 0 0
Член Ревізійної комісії Алістратова Наталя Іванівна 100 0.000002 100 0
Голова Наглядової ради Кондратенко Олена Михайлівна 1 0.000000 1 0
Усього 1098 0.00059283 1098 0