Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Генеральний директор Макарi Ахмед Мохаммед 0 0.000000 0 0
Голова Наглядової ради Макарi Ольга Iванiвна 15894 99.399600 15894 0
Член Наглядової ради Сиса Наталiя Миколаївна 0 0.000000 0 0
Член Наглядової ради Дубенок Олександр Анатолiйович 0 0.000000 0 0
Ревізор акціонерного товариства Бакулiн Сергiй Петрович 0 0.000000 0 0
Усього 15894 99.3996 15894 0