Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Директор Вергуненко Михайло Вячеславович 0 0.000000 0 0
Ревiзор акцiонерного товариства Черешнюк Вiктор Миколайович 0 0.000000 0 0
Головний бухгалтер Огiй Тетяна Ерастiвна 0 0.000000 0 0
Усього 0 0 0 0