Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23162981
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДI I КО"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Генеральний директор Бондаренко Ігор Васильович 0 0.000000 0 0
Ревізор Брижань Сергій Олександрович 1000 50.000000 1000 0
Головний бухгалтер Лепетюха Роман Володимирович 0 0.000000 0 0
Усього 1000 50 1000 0