Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
голова наглядової ради - акцiонер Сосновський Мирон Ярославович 1 0.000006 1
член наглядової ради - акцiонер Савчук Андрiй Вiкторович 1520401 9.822625 1520401
член наглядової ради - акцiонер Глебов Олександр Борисович 2000 0.012921 2000
член наглядової ради - акцiонер ТОВ "Днiпропетровський завод теплоїзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" 31761218 46436 0.300002 46436
виконуючий обов'язки голови правлiння Логвиненко Вiктор Миколайович 0 0.000000 0
виконуючий обов'язки члена правлiння, головний бухгалтер Шевченко Iрина Михайлiвна 0 0.000000 0
Голова ревiзiйної комiсiї Малiшевська Олена Петрiвна 0 0.000000 0
Усього 1568838 10.135554 1568838 0