Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Директор Мiнялук Вiктор Володимирович 2560 0.393626 2560
Голова Наглядової ради Волошинський Олег Миколайович 390695 60.073374 390695
Член Наглядової ради Панченко Степанія Василівна 2000 0.307521 2000
Член Наглядової ради Пантус Володимир Миколайович 2 0.000308 2
Голова Ревiзiйної комiсiї Яковенко Марiя Володимирiвна 200 0.030752 200
Член ревізійної комісії Панченко Олег Анатолійович 0.000000
Член ревізійної комісії Сень Микола Васильович 0.000000
Головний бухгалтер Залевська Олена Леонідівна 0.000000
Усього 395457 60.80558088329 395457